Zasady naboru - Praca w korpusie służby cywilnej - Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku

Biuletyn Informacji Publicznej

Praca w korpusie służby cywilnej

Zasady naboru

Praca w Korpusie Służby Cywilnej


Zasady naboru
Szczegółowe zasady prowadzenia postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do osób ubiegających się o przyjęcie do korpusu służby cywilnej reguluje Ustawa z dnia 21.11.2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. nr 227 poz. 1505 z dn. 23.12.2008r.) .

W służbie cywilnej może być zatrudniona osoba, która:

1. jest obywatelem polskim,

2. korzysta z pełni praw publicznych,

3. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

4. posiada kwalifikacje wymagane na dane stanowisko pracy,

5. cieszy się nieposzlakowaną opinią.

 

Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku ogłasza zgodnie z art. 28 w/wym. ustawy informacje o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej w kierowanym przez siebie urzędzie poprzez:

- umieszczenie ogłoszenia o naborze w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie urzędu,

- w Biuletynie Informacji Publicznej KPP w Kluczborku

- w Biuletynie Informacji Publicznej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów

 

Kwalifikacje jakie musi posiadać kandydat ubiegający się o przyjęcie do pracy są określane w ogłoszeniu o wolnym stanowisku pracy.
 

Wszystkich chętnych do podjęcia pracy zapraszamy do zapoznawania się z ogłoszeniami o wolnych stanowiskach pracy, publikowanymi na stronie internetowej

Oferty aktualizowane są na bieżąco.
 

Metryczka

Data publikacji : 23.11.2010
Data modyfikacji : 23.11.2010
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czekaj Aneta
Osoba udostępniająca informację:
Czekaj Aneta Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
Osoba modyfikująca informację:
Aleksandra Mękal - Wnuk
do góry