STATUS PRAWNY - Status prawny - Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku

Biuletyn Informacji Publicznej

Status prawny

STATUS PRAWNY

 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity - Dz. U. z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) organem administracji rządowej na obszarze województwa opolskiego, właściwym w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, są:
 
1)  Wojewoda Opolski przy pomocy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Opolu, działającego w jego imieniu albo Komendant Wojewódzki Policji w Opolu działający w imieniu własnym w sprawach:
a)  wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,
b) wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią,
 
2) komendant powiatowy (miejski) Policji,
 
3) komendant komisariatu Policji.
 
2. Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji powołuje i odwołuje Komendant Wojewódzki Policji, po zasięgnięciu opinii starosty.
 
Komendant Wojewódzki Policji, na wniosek Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji, powołuje I zastępcę i pozostałych zastępców Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji. W razie zwolnienia stanowiska Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji, Komendant Wojewódzki Policji, do czasu powołania nowego komendanta, powierza pełnienie obowiązków Komendanta Powiatowego (miejskiego) Policji, na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy, jednemu z jego zastępców lub wyznaczonemu oficerowi.
 
3. W postępowaniu administracyjnym, w sprawach związanych z wykonywaniem zadań i kompetencji Policji, jeżeli ustawy nie stanowią inaczej, organem wyższego stopnia są:
 
a) w stosunku do komendanta powiatowego (miejskiego) Policji - komendant wojewódzki Policji,
b) w stosunku do komendanta wojewódzkiego Policji – Komendant Główny Policji.
 
4. Komendanta Komisariatu Policji powołuje i odwołuje Komendant Powiatowy (miejski) Policji, po zasięgnięciu opinii właściwego terytorialnie wójta (burmistrza lub prezydenta miasta) lub wójtów.
 
5. Kierownika Posterunku Policji mianuje i zwalnia ze stanowiska Komendant Powiatowy (miejski) Policji, po zasięgnięciu opinii wójta (burmistrza lub prezydenta miasta), chyba że do wyrażenia opinii w tej sprawie upoważniony został organ wykonawczy jednostki pomocniczej gminy.

Metryczka

Data publikacji : 11.12.2008
Data modyfikacji : 02.12.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czekaj Aneta
Osoba udostępniająca informację:
Czekaj Aneta Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
Osoba modyfikująca informację:
Dawid Gierczyk
do góry