Struktura organizacyjna KPP Kluczbork - Struktura organizacyjna - Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku

Biuletyn Informacji Publicznej

Struktura organizacyjna

Struktura organizacyjna KPP Kluczbork

STRUKTURA ORGANIZACYJNA
Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku

 


Struktura organizacyjna jednostki Policji to układ i wzajemne zależności między poszczególnymi jej komórkami oraz stanowiskami, wskazujące hierarchię oraz specjalizację zadań służbowych w jednostce Policji.

Na podstawie art. 7 ust. 4 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji ustalony został Regulamin Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku.

Regulaminy komend, komisariatów i innych jednostek organizacyjnych Policji ustala właściwy dla nich komendant Policji w porozumieniu z właściwym przełożonym.
Regulamin określa strukturę organizacyjną Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku, zakres zadań komórek organizacyjnych i tryb kierowania w jednostce oraz zasady współdziałania jednostek organizacyjnych Policji funkcjonujących na obszarze powiatu kluczborskiego.

Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku wykonuje na obszarze powiatu kluczborskiego zadania Policji w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego, określone w ustawach i przepisach wykonawczych wydanych na podstawie ustaw.
Komendant Powiatowy Policji w Kluczborku podlega :

1. Zwierzchnictwu Starosty Powiatu Kluczborskiego, sprawowanemu nad funkcjonowaniem zespolonych służb, inspekcji i straży wojewódzkich, z wyjątkiem spraw dotyczących:

- wykonywania czynności operacyjno-rozpoznawczych, dochodzeniowo-śledczych i czynności z zakresu ścigania wykroczeń,

- wydawania indywidualnych aktów administracyjnych, jeżeli ustawy tak stanowią;

2. nadzorowi Opolskiego Komendanta Wojewódzkiego w Opolu w zakresie wynikającym z ustawowych funkcji przełożonego wszystkich policjantów oraz centralnego organu administracji rządowej, właściwego w sprawach ochrony bezpieczeństwa ludzi oraz utrzymania bezpieczeństwa i porządku publicznego.
Komendant Powiatowy Policji jest przełożonym policjantów na terenie swojego działania.

Kierownictwo Komendy Powiatowej Policji w Kluczborku

Komendą Powiatową Policji w Kluczborku kieruje Komendant Powiatowy Policji przy pomocy I Z-cy Komendanta Powiatowego Policji, kierowników komórek organizacyjnych oraz bezpośrednio podległych policjantów i pracowników.

Komendant Powiatowy Policji sprawuje nadzór nad niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi Komendy:


1. Wydział Kryminalny,
2. Jednoosobowe stanowisko ds. Kadr i Szkolenia,
3. Jednoosobowe ds. Prasowo-Informacyjnych
4. Zespół ds. Finansów i Zaopatrzenia,
5. Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych
6. Zespół ds. Prezydialnych,

I Zastępca Komendanta Powiatowego Policji sprawuje nadzór nad niżej wymienionymi komórkami organizacyjnymi;

1. Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego,
2. Zespół ds. Informatyki,
3. Posterunek Policji w Byczynie
4. Posterunek Policji w Wołczynie

 

Metryczka

Data publikacji 04.10.2010
Data modyfikacji 12.08.2016
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Czekaj Aneta
Osoba udostępniająca informację:
Czekaj Aneta Komenda Powiatowa Policji w Kluczborku
Osoba modyfikująca informację:
Paulina Brzezińska

Nawigacja

do góry